HomeBidragKanalisationsstöd

Kanalisationsstöd

Kanalisationsstöd

Ansökningar om kanalisationsstöd görs på Gotland hos Region Gotland, handläggare Anne Ståhl Mousa 070 540 88 58 / 0498 26444, bredbandsansvarig. Bidrag kan gå till grävning av dike och anläggande av tomrör (kanalisation) för framtida anläggande av IT-infrastruktur. Bidrag kan dock inte utgå till fiber eller någon annan form av aktiv utrustning, inte heller till kopplingsskåp för framtida utbyggnad av fiber.

Kanalisationsstödet

Kanalisationsstöd är ett statligt stöd som ges till projekt där man anlägger tomrör (kanalisation) för IT- infrastruktur. Stödet kan sökas av kommuner, företag, samfällighetsförening, ekonomisk förening eller privatpersoner. Tidigare har det krävts att rören läggs ner i samband med utbyggnad av annan kanalisation som till exempel el eller vatten. Sedan 2010 gäller inte det kravet.

Vem kan söka?

Stödet kan bara gå till projekt där man bedömer att IT- infrastrukturen inte kommer att byggas ut inom tre år. Det innebär att projekt som får stöd i första hand kommer vara sådana som genomförs i glesbygd. Varje projekt förväntas omfatta ett begränsat geografiskt område.

Vid prioritering mellan olika projekt ska länsstyrelsen prioritera det projekt som bedöms vara mest motiverat ur ett näringspolitiskt perspektiv.

Projekt som beviljas stöd ska vara färdigställda och redovisade inom två år från datum för beslut.

Ansökan

Ansökan om stöd görs vid Länsstyrelsen i det län där projektet ska genomföras. I Gotlands och Kalmars län hanteras ansökningarna av det kommunala samverkansorganet och i Skåne och Västra Götalands län hanteras de av det regionala självstyrelseorganet.

I flera län har allt projektstöd redan utnyttjats. Därför är det bra om du tar kontakt med en handläggare innan du gör din ansökan.

Kostnader som ger rätt till stöd

Kanalisationsstödet kan uppgå till maximalt 50 procent av kostnaderna som ger rätt till stöd. Länsstyrelsen kan besluta att stödet blir lägre än 50 procent.. Kostnader som får räknas in i underlaget är projektering, material, arbete, maskinhyra och liknande kostnader. Kostnader för att utnyttja mark får inte räknas in i underlaget för stöd.

Krav på kanalisationen

Flera krav ställs på innehavaren av kanalisationen, som berör hur den utformas, dokumenteras och tillhandhålls. Bland annat krävs att den kanalisation som får statligt stöd ska utformas på sådant sätt att den kan användas av två eller flera IT-infrastrukturägare. Innehavaren ska uppdatera och förvalta dokumentationen över kanalisationen. Länsstyrelsen ska vara informerad om var dokumentationen finns tillgänglig. Kanalisationen ska också tillhandahållas av ägare av IT-infrastruktur på ett icke-diskriminerande sätt och till ett pris som sätts med hänsyn till det statliga stödets storlek.


 

DOKUMENT                                 Krav                  Finansiering hos PTS

Allmännavillkor Bilaga1b Riktlinjer för ansökan om medfinansiering hos PTS

Ansökan kanalisationsstöd Bilaga 2

Slutredovisning

Verifikatförteckning

Senast uppdaterad 2013-07-15 10:23

 

Sök...

Teknik- & tjänstesiter

fibersvets Ledningskollen ger snabbt besked om det finns andra ledningsägare i området du skall gräva i. Tjänsten är kostnadsfri. När ni byggt ert fibernät, se till att det också registreras i Ledningskollen.

Bredbandskollen är en web-tjänst som mäter kapaciteten upp- och ner. Varför inte mäta idag, spara noteringen och jämför när fibern är inkopplad - ett garanterat  sätt att bli glad!

PTS Bredbandskartan redovisar fakta om tillgången på bredband. Senaste genomförda mätning skedde i oktober 2016. Nästa mätning kommer i mars 2018.

Svenska Telekommarknaden 2016 PTS rapport om läget på den svenska telekommarknaden.

Utbyggnadsportalen Här redovisar PTS vilka rättigheter man har som fiberbyggare och vilka skyldigheter nätinnehavare har enligt lagen (2016:534) om åtgärder för utbyggnad av bredbandsnät. Informationen är fördelad på:

Information om infrastruktur bygg- och anläggningsprojekt

Tillträde till fysisk infrastruktur

Samordning för offentliga anläggningar eller projekt finansierat med offentliga medel.

Bredbandsguiden ger dig en snabb överblick av marknadsläget i landet. Idag råder tuff konkurrens på den gotländska fibermarknaden. Får vi rätt pris? Vad betalar andra?

Jag kommer gärna ut och berättar

Anne Mousa Ståhl

0722 27 33 33, 0498-263444, 070-540 88 58

Bredbandsansvarig Region Gotland // Webmaster

Arbetat med Kommunens/Regionens bredbandssatsningar sedan 1997


PS Det är fritt att låna från våra Mallar


FIBER-LÄGET PÅ GOTLAND (sep 2017) - Utbyggt.

Tre kommersiella aktörer är, vid sidan av sockenföreningarna, aktiva på ön Telia - Skanova, Bredbandsbolaget och IP Only - Gotland Fiber AB.


Arbetet rullar vidare med genomförandet av Gotlands Regionala Digitala Agenda.

www.digitalagotland.se

När nätet är uppe...

3dMobileTVNöje

Telia Nöje

TV & Hyrfilm

SF Anytime

TV4 Play

HBO Nordic

Musik

Spotify

Last.fm

Webbkameror

Visby och många fler

TeliaSoneras ordinarie tjänsteutbud

TeliaSoneras Digital-TV utbud

TeliaSonera Privat bredband

TeliaSonera Företag

Telia öppen fiber

IP Only erbjuder

följande tjänster på Gotland

Visby Stadsnät / Fiber X

ZMARKET.SE

Framtiden

I Japan är man övertygad att när man står värd för fotbolls-VM 2022 kommer sändningen gå som Hologram.