Nätets struktur & anläggning

fiberkarta-etelhem1

Att se hur nätets struktur kommer att bli är för många av de aktiva i sockens fiberförening en spännande process....

  Vi informerar om att vi vill bygga fiber i socken.

    Intresseanmälningar droppar in.

       En kartbild börjar växa fram...

Hur det lokala nätet kommer att se ut beror naturligtvis på hur fastigheterna ligger i förhållande till varandra samt förutsättningar hos den lokala geografin.     I de flesta fall är den enklaste strukturen att bygga ett hierarkiskt nät (se bild).

Strukturen är att via (oftast lång) anslutning kopplas det lokala nätet till det nät som levererar datorkommunikationen vidare (se bild, GW). På Gotland sker anslutningen till Skanovas ortssamanbindande nät i, eller vid, den lokala telestationen. Det lokala nätet består sedan av att ett antal spridningsnoder hierarkiskt kopplade till varandra, och de enskilda fastigheterna ansluts sedan     Exempel från Ethelhems fiberförening    

 till närmsta nod. Fibersträckorna i nätet består av dels gemensamt utnyttjade sträckor, dels enskilda accessfiber för varje fastighet. Utmaningen i att konstruera det här nätet är att maximera de gemensamt utnyttjade delarna och minimera de enskilda. Kostnaden för fibersträckorna, inklusive grävning mm, är oftast den dominerande kostnaden och utgör för våra socknar ca 50 % av totalkostnaden. Å andra sidan innehåller oftast noderna aktiv utrustning som måste underhållas men i den avsiktsförklaring och de avtal Gotlands region och socknar har med TeliaSonera är TeliaSonera ansvarig för all aktiv utrusning i nätet.

Alternativa strukturer kan vara att man ansluter fastigheter i kaskad, dvs i en ringformad struktur, att man har flera kopplingar till omvärlden (t.ex direkt förbindelser till grannbyn), etc. men detta är inte direkt aktuellt på Gotland eftersom det i de flesta fall finns en telestation mitt i var socken.

Kostnaderna för nätet är dels den stora investeringen för anläggandet (grävning, kanalisation, fiber, skåp, blåsning och svetsning) dels den mindre men återkommande driftkostnaden. Dessa kan fördelas på olika sätt. Oftast är principerna att driftkostnaderna fördelas lika mellan de anslutna abonnenterna (se bild). När det gäller investeringskostnaderna är principen att kostnaderna för gemensam utrustning och fibersträckor fördelas jämt mellan fastigheterna.

Kostnaderna för de enskilda fibersträckorna skiljer sig ofta markant åt, men ofta är även här principen att dela lika – medelvärdet. Den enskilda utrustningen i fastigheterna hör till respektive fastighet och delas inte. Genom den avsiktsförklaring som Gotland har så ingår den aktiva utrusningen i fastigheten i TeliaSoneras paket.


Markarbete, kabelvisning och förläggning

Var noga med att undersöka att grävningen kan ske utan risk för befintliga kablar eller annan anläggning under mark.

Viktigast är att ta hänsyn till de lokala markägarnas önskemål om så väl sträckning som tidpunkt för grävning (för att begränsa markskador och skördebortfall). En stor del av marken vi nyttjar på Gotland är jordbruksmark där markägarnas kunskap visat sig vara en stor tillgång för att hitta optimala dragningar som sänker kostnaderna. Dräneringsrör i jordbruksmark måste särskilt beaktas. Markägaren har ofta god uppfattning om var dräneringen ligger (annars är det lättast at markera ut under en torrperiod då dräneringens sträckning syns i marken). De flesta markägare vill vara med under plöjning/grävningsarbetet. Om man plöjer är det läpligt att ha en lite grävare till hands som kan gräva fram runt dräneringen. - Självfallet är föreningen ansvarig för att reparera de dräneringar som man råkar gräva av.

På de flesta ställen behövs det någon form av tillstånd för att gräva. Kabelägare och eldistributörer erbjuder kostnadsfri kabelvisning, det vill säga märker ut var befintliga kablar går. Kabelvisningen begärs före grävningsarbetets början och i samråd med projektören. - Tänk på att beställa i god tid! Vissa kabelägare kan ta mycket lång tid på sig att utföra kabelvisningen. En första indikation på vilka som har kablar inom det område som ni vill gräva kan man få genom att gå in på Ledningskollen. - När sockens nät är färdigt skall det också läggas in på Ledningskollen.

Själva grävningen upphandlas av föreningen och kan med fördel nyttja en lokal firma. På Gotland har flera grävföretag nu börjat satsa på maskiner och kunskap för att kunna  Det innebär oftast en stor kostnadsbesparing och kan också ingå i den totala projektkalkylen som egenfinansiering. Totalentreprenad är att rekommendera. Många av våra grävfirmor är små men socken bör endast ha en part som i sin tur sedan kan leja in flera grävfirmor. Grävnings- och installationsarbeten på den egna tomten bekostas eller utförs vanligtvis av fastighetsägaren. Vid upphandling av grävning, se våra mall, bör man ta med att förläggningen skall GPS-inmätas (läge och djup) för att underlätta det kommande karteringsarbetet.

Kanalisation

Kanalisation är det rör i vilken fiberkabeln dras in. Kanalisationsarbetet, att gräva ner röret, kan utföras av föreningen, men ska följa uppställda riktlinjer. Detta är en mycket viktig del av arbetet och kräver god insikt i de olika typer av lösningar som finns.  Utöver val av rätt lösning är det väsentligt att all kanalisation, fiberkoncentrationspunkter och noder ska dokumenteras noga, enligt branschstandard. Vid förläggning i öppet schakt är det extra viktigt att se till att kanalisationen blir ordentligt sträckt för att undvika senare problem när fibern skall blåsas i. Vid plöjning av fibern, alltid det billigaste och snabbaste alternativet där metoden är möjlig att använda, kommer kanalisationen automatiskt att sträckas ut när den plöjs ner.

Fiberkabel, förläggning och svetsning

Själva fiberkabeln anskaffas av eller i samråd med fackkompetens. Förläggningen, det vill säga arbetet med att dra, blåsa eller spola in kabeln i kanalisationsröret, ska alltid utföras av fackman eller entreprenör. Ibland behöver kabeln skarvas och varje enskild fiber svetsas ihop. Detta arbete ska alltid utföras av fackman, likaså den avslutande kontakteringen.

Inmätning och dokumentation

När kabeln väl är i marken ska fibrernas transmissionsegenskaper (överföringsegenskaper) mätas in och dokumenteras. Inmätningen sker med speciella instrument och av speciellt utbildad mätpersonal. All kabel och utrustning som placeras utomhus ska också lägesbestämmas på karta, helst i ett s k GIS-system (Geografiskt InformationsSystem – ett datorbaserat kartritningssystem).

Märkning av kabeln

Den nedlagda kabeln måste kunna identifieras i alla dess olika delar och ska därför märkas. Riktlinjer för detta finns att hämta från SSNf och ska följas. Detta är viktigt, dels för att snabbt kunna reparera eventuella fel eller avbrott som kan uppstå, dels vid framtida utbyggnad av nätet. För att skydda kanalisation och kabel bör ett varningsnät läggas 10–20 centimeter över plastslangen. Detta fungerar dels som en varning till den som i efterhand gräver i området, men också för att nätet innehåller en metalltråd som kan signalsättas vid kabelsökning. Föreningen är skyldig att erbjuda kabelvisning, om någon skulle begära att få veta var kabeln går. Detta kan antingen hanteras av föreningen själv eller köpas av annan organisation.

Anslutningsutrustning

Aktiv utrustning är den utrustning som kopplas till fibern så att informationen kan flöda med hjälp av ljus. Den  aktiva utrustningen består av routrar, switchar och anslutningsutrustning i bostaden/företaget. Normalt tillhandahålls, övervakas och sköts all denna utrustning av den som står för driften av det lokala nätet men på Gotland har socknarna möjlighet att sluta avtal med TeliaSonera eller Skanova där dessa företag tar ansvar för den aktiva utrusningen.

Senast uppdaterad 2011-12-08 00:09

 

Sök...

Teknik- & tjänstesiter

fibersvets Ledningskollen ger snabbt besked om det finns andra ledningsägare i området du skall gräva i. Tjänsten är kostnadsfri. När ni byggt ert fibernät, se till att det också registreras i Ledningskollen.

Bredbandskollen är en web-tjänst som mäter kapaciteten upp- och ner. Varför inte mäta idag, spara noteringen och jämför när fibern är inkopplad - ett garanterat  sätt att bli glad!

PTS Bredbandskartan redovisar fakta om tillgången på bredband. Senaste genomförda mätning skedde i oktober 2017. Nästa mätning kommer i mars 2018.

Svenska Telekommarknaden PTS statistik kring läget på den svenska telekommarknaden.

Utbyggnadsportalen Här redovisar PTS vilka rättigheter man har som fiberbyggare och vilka skyldigheter nätinnehavare har enligt lagen (2016:534) om åtgärder för utbyggnad av bredbandsnät. Informationen är fördelad på:

Information om infrastruktur bygg- och anläggningsprojekt

Tillträde till fysisk infrastruktur

Samordning för offentliga anläggningar eller projekt finansierat med offentliga medel.

Bredbandsguiden ger dig en snabb överblick av marknadsläget i landet. Idag råder tuff konkurrens på den gotländska fibermarknaden. Får vi rätt pris? Vad betalar andra?

Jag kommer gärna ut och berättar

Anne Mousa Ståhl

0722 27 33 33, 0498-263444

Bredbandskoordinator Region Gotland // Webmaster

Arbetat med Kommunens/Regionens bredbandssatsningar sedan 1997


PS Det är fritt att låna från våra Mallar


FIBER-LÄGET PÅ GOTLAND (sep 2017) - Utbyggt.

Tre kommersiella aktörer är, vid sidan av sockenföreningarna, aktiva på ön Telia - Skanova, Bredbandsbolaget och IP Only - Gotland Fiber AB.


Arbetet rullar vidare med genomförandet av Gotlands Regionala Digitala Agenda.

www.digitalagotland.se

Who's Online

Vi har 47 besökare online

När nätet är uppe...


3dMobileTVDigitala samhällstjänster:

1177 Vårdguiden

Bygglovsansökan

Region Gotland fler tjänster

Länsstyrelsen på Gotland

Kultur för dig som inte kan komma till institutionerna

Kulturarenan

TV & Hyrfilm:

SVT Play

SF Anytime

Netflix

TV4 Play

HBO Nordic

Musik:

Spotify

Last.fm

Tidningar o Böcker:

Readly

Storytel

Webbkameror Visby m fl

Operatörernas tjänsteutbud:

Telia Privat bredband

Telia Företag

Visby Stadsnät => ZMARKET.SE

IP Only tjänster

Bredbandsbolaget

Offentliga tjänster:

PTS e-tjänster

Lantmäterit

e-ID

Säker Digital brevlåda för post från myndigheter och banker

Utbildning & översättningar:

Gratis nätkurser

IT-Utbildning

TED-talks

Google översättning

Framtiden:

Hologram TV

AI stödd näthandel (Artificiell Intelligens)

Sakernas Internet (IoT / Internet of Things)