HomeTillstånd som krävsGräva i Kommunens/av kommun underhållna vägar

Gräva i Kommunens/av kommun underhållna vägar

GLÖM INTE ATT ANSÖKA !!!

OBSERVERA -

ATT HA TILLSTÅND ATT LIGGA I KOMMUNENS MARK OCH

ATT FÅ GODKÄNNANDE AV VA-ENHETEN

.... ÄR TVÅ SEPARATA BESLUT

Att gräva i Kommunens vägar och mark

För att ansöka om tillstånd att få gräva i gata, väg eller allmän mark ska du fylla i ett webbformulär. För att formuläret ska visas korrekt rekommenderar vi webbläsarnaInternet Explorer eller Firefox för PC och Safari eller Chrome för Mac. Har du Mac och använder Firefox visas inte webbformuläret korrekt, men det går ändå bra att fylla i och skicka in det.

Det går bra att bifoga kartor, foton eller andra filer som kan hjälpa till vid bedömningen av din ansökan. Du kan bifoga upp till tre filer som tillsammans får vara maximalt 20 MB.

Innan du skickar in din ansökan ska du känna till samhällsbyggnadsförvaltningens anvisningar om att gräva i gata, väg eller allmän mark, nedan:

Till webbformuläret Ansökan om tillstånd att gräva i gata, väg eller allmän mark.


 

Att gräva i av Kommunen skött gata och väg

På flera håll runt Gotland sköts enskilda-, samfällighetsägda vägar av Kommunen. Vill socken förlägga fiber i eller vid dessa vägar är det i första hand markägaren som måste ge sitt tillstånd.

Kommunen behöver dock få in Ansökan om tillstånd att gräva i gata, väg eller allmän mark tillsamans med kartor, foton eller andra filer som kan hjälpa till vid bedömningen av din ansökan. Du kan bifoga upp till tre filer som tillsammans får vara maximalt 20 MB.

Fiberföreningen gör sedan sin förläggning och återställning av marken alternativt kan Regionen sköta återställningen, se nedanstående prislista.

Viktigt: Förläggningen bör ske så att INTE Kommunens framtida vägunderhåll försvåras vilket i förlägningen skulle kunna leda till att Kommunen säger upp sitt ansvar för vägunderhållet.


 

Samhällsbyggnadsförvaltningens anvisningar:

Att tänka på vid grävning i gata, väg eller allmän mark

Råd och anvisningar från Region Gotland, samhällsbyggnadsförvaltningen, som är väghållare och markägare.

 • Innan arbetet påbörjas ska ansökan om tillstånd att få gräva i gata, väg eller allmän mark göras och vara godkänd av samhällsbyggnadsförvaltningen.
 • Innan ingrepp görs skall säkerhetsanordningar sättas upp så att ingen skadas.
 • Befintliga kablar och ledningar får inte skadas under arbetet och kabel- och ledningsvisning rekommenderas.
 • Avstånd till kommunala VA-ledningar måste vara minst 1,5 meter.
 • Sökande ansvarar för ökad väghållningskostnad, skada på vägen eller annan anordning och skada på trafikant till dess arbetet är godkänt av samhällsbyggnadsförvaltningen.
 • Tillvarataget material tillhör Region Gotland och ska placeras på den plats samhällsbyggnadsförvaltningen anvisar.
 • Gatan/vägen ska återställas upp till ytan. Överytan på belagd väg förses med provisorisk beläggning av oljegrus. Arbetet ska utföras enligt anläggnings-AMA. Slutlig återställning utförs av samhällsbyggnadsförvaltningen och debiteras enligt tabellen nedan.
 • Om grönyta eller planteringsyta skadas ska den återställas upp till ytan. Slutlig återställning sker av samhällsbyggnadsförvaltningen och debiteras enligt tabellen nedan.
 • Samhällsbyggnadsförvaltningen har rätt att slutföra arbetet till självkostnadspris om det inte utförs inom den tid som tillståndet anger.
 • När arbetet är klart ska samhällsbyggnadsförvaltningen kontaktas för avsyning, godkännande och uppmätning av den skadade ytan. I de fall Region Gotland kräver relationsritningar ska dessa överlämnas vi detta tillfälle.
 • Allt framtida ledningsunderhåll åligger ledningsägaren.
 • Eventuella övriga tillstånd skaffas av sökanden.

PRISLISTA SLUTLIG ÅTERSTÄLLNING (Priserna är reglerade enligt Entreprenadindex i januari 2012)

ARBETE Anm. PRIS
Gatsten Y < 10 m2 Storgatsten
Smågatsten
1.091 kr/m2
995 kr/m2
Gatsten Y > 10 m2 Storgatsten
Smågatsten
995 kr/m2
889 kr/m2
Asfaltbetong på körbana 803 kr/m2
Asfaltbetong på gång-och cykelbana 589 kr/m2
Oljegrus på körbana 741 kr/m2
IM på körbana 803 kr/m2
Gräsyta Y < 100 m2
Gräsyta T > 100 m2
110 kr/m2
88 kr/m2
Planteringsyta verklig kostnad
Kantsten 593 kr/löpmeter
Ränndalar 2 stenar 398 kr/löpmeter
Etablering endast vid stensättning objekt inom 200 m räknas som ett objekt 995 kr/st
Omkostnadspålägg 10%
mervärdesskatt 25%

Vid sammanhängande ytor större än 1000 m2 beräknas kostnaderna i varje enskilt fall. Kostnaderna omfattar utöver ny beläggning även framtida sättningar. Prisena skall regleras årligen, i enlighet med entreprenadindex E84 200 vägentreprenader, och med januari 1994 som basmånad.

 

Senast uppdaterad 2013-04-04 09:55

 

Sök...

Teknik- & tjänstesiter

fibersvets Ledningskollen ger snabbt besked om det finns andra ledningsägare i området du skall gräva i. Tjänsten är kostnadsfri. När ni byggt ert fibernät, se till att det också registreras i Ledningskollen.

Bredbandskollen är en web-tjänst som mäter kapaciteten upp- och ner. Varför inte mäta idag, spara noteringen och jämför när fibern är inkopplad - ett garanterat  sätt att bli glad!

PTS Bredbandskartan redovisar fakta om tillgången på bredband. Senaste genomförda mätning skedde i oktober 2016. Nästa mätning kommer i mars 2018.

Svenska Telekommarknaden 2016 PTS rapport om läget på den svenska telekommarknaden.

Utbyggnadsportalen Här redovisar PTS vilka rättigheter man har som fiberbyggare och vilka skyldigheter nätinnehavare har enligt lagen (2016:534) om åtgärder för utbyggnad av bredbandsnät. Informationen är fördelad på:

Information om infrastruktur bygg- och anläggningsprojekt

Tillträde till fysisk infrastruktur

Samordning för offentliga anläggningar eller projekt finansierat med offentliga medel.

Bredbandsguiden ger dig en snabb överblick av marknadsläget i landet. Idag råder tuff konkurrens på den gotländska fibermarknaden. Får vi rätt pris? Vad betalar andra?

Jag kommer gärna ut och berättar

Anne Mousa Ståhl

0722 27 33 33, 0498-263444, 070-540 88 58

Bredbandsansvarig Region Gotland // Webmaster

Arbetat med Kommunens/Regionens bredbandssatsningar sedan 1997


PS Det är fritt att låna från våra Mallar


FIBER-LÄGET PÅ GOTLAND (sep 2017) - Utbyggt.

Tre kommersiella aktörer är, vid sidan av sockenföreningarna, aktiva på ön Telia - Skanova, Bredbandsbolaget och IP Only - Gotland Fiber AB.


Arbetet rullar vidare med genomförandet av Gotlands Regionala Digitala Agenda.

www.digitalagotland.se

När nätet är uppe...

3dMobileTVNöje

Telia Nöje

TV & Hyrfilm

SF Anytime

TV4 Play

HBO Nordic

Musik

Spotify

Last.fm

Webbkameror

Visby och många fler

TeliaSoneras ordinarie tjänsteutbud

TeliaSoneras Digital-TV utbud

TeliaSonera Privat bredband

TeliaSonera Företag

Telia öppen fiber

IP Only erbjuder

följande tjänster på Gotland

Visby Stadsnät / Fiber X

ZMARKET.SE

Framtiden

I Japan är man övertygad att när man står värd för fotbolls-VM 2022 kommer sändningen gå som Hologram.