Länsstyrelsen - Natur- och kulturvärden och fiber

Fiberdragning/bredband

Inför en fiberdragning krävs till en början anmälan om samråd hos Länsstyrelsen enligt 12:6 (se info sid XX i Jårdi). Anmälan kan göras via Länsstyrelsen Gotlands e-tjänster. Du finner dem på startsidan, www.lansstyrelsen.se/gotland

Man kan även skicka in sitt samråd via ”vanlig post” till Länsstyrelsen. I anmälan ska framgå:

1. Planerad åtgärd, i detta fall dragning av fiberoptisk kabel

2. Sökandens kontaktuppgifter

3. Den planerade sträckan för kabeln i form av karta

Länsstyrelsens handläggare granskar kartans sträckning i anmälan och lämnar sina synpunkter i ett yttrande till sökanden. Restriktioner finns vid dragning i följande miljöer:

Fiberdragning över vattendrag

Om kabeln skjuts under vattendrag har Länsstyrelsen ur naturvårdssynpunkt generellt sett inga synpunkter. Om schaktning behöver göras ska arbetena anpassas till en tidpunkt då störningen minimeras för vattenlevande organismer. Om grusbottnar berörs ska dessa återställas och arbetet utföras i vidare samråd med Länsstyrelsens miljö- och vattenenhet.

Fiberdragning i ängsmark

Befintlig grässvål ska bevaras och om den grävs upp ska den återföras på ursprunglig plats. Uppstår körskador ska dessa repareras.

Fiberdragning i nyckelbiotop och naturvärdesområde

Inga träd får tas ned utan vidare samråd med Länsstyrelsens naturvårdsenhet. I övrigt gäller samma regler som vid ängsmark.

Övriga tillstånd

Natura 2000-områden och naturreservat

Om fiberkabel planeras att gå genom skyddade områden som Naturreservat eller Natura 2000-områden krävs dispens för dessa delar av sträckan. Dispens söks på separat blankett som finns på Länsstyrelsens hemsida.

Generellt biotopskydd

Stenmurar, alléer, källor, odlingsrösen, öppna diken, småvatten och åkerholmar är skyddade enligt miljöbalken och får inte tas bort eller skadas. Om grävningen t.ex. innebär att stenmur eller delar av stenmur ska grävas bort, måste dispens från det generella biotopskyddet erhållas. Ansökan om dispens från det generella biotopskyddet i jordbruksmark finns på Länsstyrelsens hemsida. Se även info sid XX i Jårdi.

Fornlämningar

För fornlämningar krävs att sträckan granskas av Gotlands museum, alternativt att sträckan granskas och godkänns av Länsstyrelsens enhet för samhälle och kulturmiljö. www.lansstyrelsen.se/gotland

Biotopskyddsområde, skog

För att få utföra åtgärden i biotopskyddsområde krävs dispens från Skogsstyrelsen https://www.skogsstyrelsen.se/om-oss/organisation/vara-distrikt/stockholmgotland-distrikt/

 

För att handläggningen av samrådet ska gå så smidigt som möjligt kan den sökande inför planering av sträckan där fiberkabeln ska dras, själv finna relevant information om skyddade naturområden och kulturmiljöer.

Skyddade områden finner du på:

Skogens pärlor, http://minasidor.skogsstyrelsen.se/skogensparlor/ och Länsstyrelsens WebbGIS, http://ext-webbgis.lansstyrelsen.se/Stockholm/Planeringsunderlag/

 Senast uppdaterad 2018-04-11 14:21

 

Sök...

Teknik- & tjänstesiter

fibersvets Ledningskollen ger snabbt besked om det finns andra ledningsägare i området du skall gräva i. Tjänsten är kostnadsfri. När ni byggt ert fibernät, se till att det också registreras i Ledningskollen.

Bredbandskollen är en web-tjänst som mäter kapaciteten upp- och ner. Varför inte mäta idag, spara noteringen och jämför när fibern är inkopplad - ett garanterat  sätt att bli glad!

PTS Bredbandskartan redovisar fakta om tillgången på bredband. Senaste genomförda mätning skedde i oktober 2017. Nästa mätning kommer i mars 2018.

Svenska Telekommarknaden PTS statistik kring läget på den svenska telekommarknaden.

Utbyggnadsportalen Här redovisar PTS vilka rättigheter man har som fiberbyggare och vilka skyldigheter nätinnehavare har enligt lagen (2016:534) om åtgärder för utbyggnad av bredbandsnät. Informationen är fördelad på:

Information om infrastruktur bygg- och anläggningsprojekt

Tillträde till fysisk infrastruktur

Samordning för offentliga anläggningar eller projekt finansierat med offentliga medel.

Bredbandsguiden ger dig en snabb överblick av marknadsläget i landet. Idag råder tuff konkurrens på den gotländska fibermarknaden. Får vi rätt pris? Vad betalar andra?

Jag kommer gärna ut och berättar

Anne Mousa Ståhl

0722 27 33 33, 0498-263444

Bredbandskoordinator Region Gotland // Webmaster

Arbetat med Kommunens/Regionens bredbandssatsningar sedan 1997


PS Det är fritt att låna från våra Mallar


FIBER-LÄGET PÅ GOTLAND (sep 2017) - Utbyggt.

Tre kommersiella aktörer är, vid sidan av sockenföreningarna, aktiva på ön Telia - Skanova, Bredbandsbolaget och IP Only - Gotland Fiber AB.


Arbetet rullar vidare med genomförandet av Gotlands Regionala Digitala Agenda.

www.digitalagotland.se

Who's Online

Vi har 1139 besökare online

När nätet är uppe...


3dMobileTVDigitala samhällstjänster:

1177 Vårdguiden

Bygglovsansökan

Region Gotland fler tjänster

Länsstyrelsen på Gotland

Kultur för dig som inte kan komma till institutionerna

Kulturarenan

TV & Hyrfilm:

SVT Play

SF Anytime

Netflix

TV4 Play

HBO Nordic

Musik:

Spotify

Last.fm

Tidningar o Böcker:

Readly

Storytel

Webbkameror Visby m fl

Operatörernas tjänsteutbud:

Telia Privat bredband

Telia Företag

Visby Stadsnät => ZMARKET.SE

IP Only tjänster

Bredbandsbolaget

Offentliga tjänster:

PTS e-tjänster

Lantmäterit

e-ID

Säker Digital brevlåda för post från myndigheter och banker

Utbildning & översättningar:

Gratis nätkurser

IT-Utbildning

TED-talks

Google översättning

Framtiden:

Hologram TV

AI stödd näthandel (Artificiell Intelligens)

Sakernas Internet (IoT / Internet of Things)