HomeTillstånd som krävsLänsstyrelsen - Natur- och kulturvärden och fiber

Länsstyrelsen - Natur- och kulturvärden och fiber

Fiberdragning/bredband

Inför en fiberdragning krävs till en början anmälan om samråd hos Länsstyrelsen enligt 12:6 (se info sid XX i Jårdi). Anmälan kan göras via Länsstyrelsen Gotlands e-tjänster. Du finner dem på startsidan, www.lansstyrelsen.se/gotland

Man kan även skicka in sitt samråd via ”vanlig post” till Länsstyrelsen. I anmälan ska framgå:

1. Planerad åtgärd, i detta fall dragning av fiberoptisk kabel

2. Sökandens kontaktuppgifter

3. Den planerade sträckan för kabeln i form av karta

Länsstyrelsens handläggare granskar kartans sträckning i anmälan och lämnar sina synpunkter i ett yttrande till sökanden. Restriktioner finns vid dragning i följande miljöer:

Fiberdragning över vattendrag

Om kabeln skjuts under vattendrag har Länsstyrelsen ur naturvårdssynpunkt generellt sett inga synpunkter. Om schaktning behöver göras ska arbetena anpassas till en tidpunkt då störningen minimeras för vattenlevande organismer. Om grusbottnar berörs ska dessa återställas och arbetet utföras i vidare samråd med Länsstyrelsens miljö- och vattenenhet.

Fiberdragning i ängsmark

Befintlig grässvål ska bevaras och om den grävs upp ska den återföras på ursprunglig plats. Uppstår körskador ska dessa repareras.

Fiberdragning i nyckelbiotop och naturvärdesområde

Inga träd får tas ned utan vidare samråd med Länsstyrelsens naturvårdsenhet. I övrigt gäller samma regler som vid ängsmark.

Övriga tillstånd

Natura 2000-områden och naturreservat

Om fiberkabel planeras att gå genom skyddade områden som Naturreservat eller Natura 2000-områden krävs dispens för dessa delar av sträckan. Dispens söks på separat blankett som finns på Länsstyrelsens hemsida.

Generellt biotopskydd

Stenmurar, alléer, källor, odlingsrösen, öppna diken, småvatten och åkerholmar är skyddade enligt miljöbalken och får inte tas bort eller skadas. Om grävningen t.ex. innebär att stenmur eller delar av stenmur ska grävas bort, måste dispens från det generella biotopskyddet erhållas. Ansökan om dispens från det generella biotopskyddet i jordbruksmark finns på Länsstyrelsens hemsida. Se även info sid XX i Jårdi.

Fornlämningar

För fornlämningar krävs att sträckan granskas av Gotlands museum, kontaktperson är Per Widerström, alternativt att sträckan granskas och godkänns av Länsstyrelsens enhet för samhälle och kulturmiljö, kontaktperson är Marie-Louise Hellqvist.

Biotopskyddsområde, skog

För att få utföra åtgärden i biotopskyddsområde krävs dispens från Skogsstyrelsen. Kontaktperson är Arne Pettersson, Den här e-postadressen är skyddad från spamrobotar. Du måste tillåta Javascript för att visa e-postadressen .

För att handläggningen av samrådet ska gå så smidigt som möjligt kan den sökande inför planering av sträckan där fiberkabeln ska dras, själv finna relevant information om skyddade naturområden och kulturmiljöer.

Skyddade områden finner du på:

Skogens pärlor, http://minasidor.skogsstyrelsen.se/skogensparlor/ och Länsstyrelsens WebbGIS, http://ext-webbgis.lansstyrelsen.se/Stockholm/Planeringsunderlag/

Kontaktperson Sebastian Bolander 010-223 93 27

 

Den här e-postadressen är skyddad från spamrobotar. Du måste tillåta Javascript för att visa e-postadressenSenast uppdaterad 2014-02-13 10:24

 

Sök...

Teknik- & tjänstesiter

fibersvets  Ledningskollen ger snabbt besked om det finns andra ledningsägare i området du skall gräva i. Tjänsten är kostnadsfri. När ni byggt ert fibernät, se till att det      också registreras i Ledningskollen. OBS! Stäm även av med GEAB, Skanova och Region Gotland eftersom alla dragningar ännu inte finns inlagda!

 Bredbandskollen är en web-tjänst som mäter kapaciteten upp- och ner. Varför inte mäta idag, spara noteringen och jämför när fibern är inkopplad - ett garanterat  sätt att bli glad!

 Bredband i praktiken för den som vill veta mer om certifierad fiberteknik 

Jag kommer gärna ut och berättar

Anne Mousa Ståhl

0722 27 33 33, 0498-263444, 070-540 88 58

Bredbandsansvarig Region Gotland // Webmaster

Arbetat med Kommunens/Regionens bredbandssatsningar sedan 1997


PS Det är fritt att låna från våra Mallar


FIBER-LÄGET PÅ GOTLAND (30 April 2015)

Totalt finns ca 59 aktiva sockenfiber föreningar på Gotland.

Av Gotlands 92 socknar är ca 70 klara Q1 2015.

Drygt 50% av alla fastigheter kan ansluta sig till fibernät.

Resterande socknar, inklusive Visby,  beräknas bli klara 2015 eller Q1-Q2 2016.

Tre kommersiella aktörer är, vid sidan av sockenföreningarna, aktiva på ön Telia - Skanova, Bredbandsbolaget och IP Only - Gotland Fiber AB.

FibernatGotland

Fiberföreningen för Gotlands Socken fiber föreningar.


Ordförande: Jan Nyman, Rone Eke Fiber Ekonomisk Förening, Tel 499026

Insats 1000:- per fiberförening

Ansöškan om medlemskap i Fibernät Gotland Ekonomisk förening

När nätet är uppe...

3dMobileTVNöje

Telia Nöje

TV & Hyrfilm

SF Anytime

TV4 Anytime

CDON

Musik

Spotify

Last.fm

Webbkameror

Visby och många fler

TeliaSoneras ordinarie tjänsteutbud

TeliaSoneras Digital-TV utbud

TeliaSonera Privat bredband

TeliaSonera Företag

Framtiden

I Japan är man övertygad att när man står värd för fotbolls-VM 2022 kommer sändningen gå som Hologram.